Samen

Maken we de school

Medezeggenschap

Medezeggenschap vinden wij belangrijk op school. Onder de documenten over het medezeggenschapsreglement, de statuten en het huishoudelijk reglement, vindt u een korte beschrijving.

Medezeggenschapsreglement 2022
MR statuut en huishoudelijk reglement 2022

Medezeggenschapsstructuur:

Binnen het overkoepelende Christiaan Huygens College is er een medezeggenschapsraad waarin alle drie de locaties zitting hebben. In deze MR zitten gekozen vertegenwoordigers van het personeel, de ouders en de leerlingen. Per locatie is er ook een lokale medezeggenschapsraad: de deelraad. Ook in de deelraad zitten gekozen vertegenwoordigers van het personeel, de ouders en de leerlingen. De MR en de deelraad zijn beide formele organen, die los staan van elkaar. Uiteraard is het elkaar op de hoogte houden van zaken wel belangrijk!

Medezeggenschapsraad

In de overkoepelende MR komen locatie-overstijgende zaken aan de orde: het financieel jaarverslag, de begroting, algemeen personeelsbeleid, taakbeleid, huisvestingszaken, nascholingsbeleid, benoemen van bestuur en leden Raad van Toezicht, examenreglement, klachtenregeling et cetera. De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) regelt de bevoegdheden van de MR. Op sommige zaken heeft de MR instemmingsrecht, op andere zaken adviesrecht en op weer andere alleen informatierecht. De MR gaat hierover in overleg met de bestuurder en heeft 2 keer per jaar ook een overleg met de Raad van Toezicht. In de MR hebben twee personeelsleden van elke locatie zitting en verder één ouder en één leerling. De MR vergadert circa 6 avonden per jaar en komt bijeen op het Bestuursbureau (OLY).

Deelraad

In de deelraad komen zaken aan de orde die alleen de eigen locatie aan gaan. Te denken valt aan zaken als onderwijsbeleid, de lessentabel, personeelsbeleid, huisvesting, zorg, veiligheid, benoemen van schoolleiders, taakurenlijst behorende tot het taakbeleid et cetera. De deelraad heeft op basis van de WMS bevoegdheden overgenomen van de MR en neemt zelfstandig besluiten. Net als de MR heeft de deelraad instemmingsrecht, op andere zaken adviesrecht en op weer andere alleen informatierecht. De deelraad gaat hierover in overleg met de rector van de locatie.
In de deelraad hebben vier personeelsleden, twee ouders en twee leerlingen zitting. De deelraad vergadert eens in de zes à acht weken. In de tweede helft van de vergadering schuift de rector/directeur aan. De deelraad komt bijeen op de eigen locatie.

Wil je weten wie op dit moment de MR dan wel deelraad-leden zijn? Stuur dan voor de MR een mail aan het Bestuursbureau (info@huygenscollege.nl) en voor de deelraad een mail naar de desbetreffende locatie (HL:  info@huygenslyceum.nl, FP: info@fritsphilips.eu en OLY: loc.oly@huygenscollege.nl

Passie voor onderwijs


Huygens Lyceum
Rachmaninowlaan 2
5653 AT Eindhoven
040 - 251 62 21
info@huygenslyceum.nl
www.huygenslyceum.nl

Frits Philips
Avignonlaan 1
5627 GA Eindhoven
040 - 241 28 44
info@fritsphilips.eu
www.fritsphilips.eu

Olympia
Botenlaan 38
5652 CA Eindhoven
040 - 251 96 52
loc.oly@huygenscollege.nl
www.olympiadatzijnwij.nl
Christiaan Huygens College valt juridisch onder de Stichting Eindhovens Christelijk Voortgezet Onderwijs -  Privacy -  Responsible disclosure