ANBI

algemeen nut beogende instelling

ANBI

De Stichting Eindhovens Christelijk Voortgezet Onderwijs is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Volgens de (per 1 januari 2014 gewijzigde) regelgeving voor ANBI's moeten wij diverse gegevens openbaar maken. Door deze publicatie voldoen wij hieraan.

Publicatieplicht

In het kader van de ANBI dient de Stichting "Standaardformulier publicatieplicht Onderwijsinstellingen" te publiceren. Klik hier...

Naam

Wij zijn een stichting met de naam: Stichting Eindhovens Christelijk Voortgezet Onderwijs, handelend onder de naam Christiaan Huygens College. De vestigingsplaats is Eindhoven.

Fiscaal nummer

Het fiscaal nummer van de stichting is: RSIN 79.73.962.

Contactgegevens

Stichting Eindhovens Christelijk Voortgezet Onderwijs.
- Correspondentieadres: Postbus 8827, 5605 LV Eindhoven.
- Vestigingsadres: Botenlaan 38, 5652 CA Eindhoven.
- Telefoon: 040 – 252 78 98
- (algemeen) e-mailadres: info@huygenscollege.nl

Bestuurssamenstelling

De Stichting wordt bestuurd conform de Code Goed Onderwijsbestuur volgens het Raad van Toezicht model en bestaat uit een:

 1. Bestuurder, in de persoon van de heer drs. M.B. van den Berg, directeur-bestuurder;
 2. Toezichthoudend deel.
  Per 1 januari 2020 zijn de volgende personen lid van de Raad van Toezicht:
  De heer drs. A.A.H. Kolen RC, voorzitter
  De heer dr. B. Jansen
  De heer E.M.C. Orie
  De heer mr. drs. P.M.L. Tijssen AC
  Mevrouw drs. A.H.M. Goltstein

Beleidsplan

De belastingdienst stelt als eis een beleidsplan. Voor de Stichting in zijn geheel is het strategisch beleidsplan 2018-2023 opgesteld (klik hier). Daarnaast wordt in een schoolomgeving gesproken over een schoolplan. Op de website www.christiaanhuygenscollege.nl en de onderliggende locaties is dit in te zien.

Beloningsbeleid

Voor de stichting is de cao voor het Voortgezet Onderwijs integraal van toepassing.

Doelstelling

Het Christiaan Huygens College is een christelijke stichting met een open karakter. De school biedt vmbo, havo, gymnasium en atheneum en heeft ruim 3.000 leerlingen en 350 medewerkers.

Het Christiaan Huygens College is een leerlinggerichte school: naast goed eigentijds onderwijs en leerlingbegeleiding staat de ontwikkeling van leerlingen tot zelfstandig denkende mensen hoog op onze agenda. Onze missie daarbij is: “Het Christiaan Huygens College staat voor maximale ontplooiing van alle leerlingen en vindt het belangrijk dat elke leerling op zijn of haar niveau de samenleving van de toekomst mede kan vormgeven. Daarvoor worden voldoende vaardigheden meegeven om een compleet mens te kunnen zijn. Leerlingen van het Christiaan Huygens College maken goed voorbereid, met zelfkennis en zelfvertrouwen hun volgende stap in de maatschappij. Uitgangspunt voor de benadering van de leerling en de medewerker zijn christelijke waarden: vergevingsgezindheid, rechtvaardigheid, vertrouwen en naastenliefde.

De drie locaties geven vorm aan hun onderwijs, de manier van omgaan met kinderen en medewerkers en hun omgeving door vanuit deze missie te werken. “

Verslag uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording

Onze jaarverslaggeving 2020:
De jaarverslaggeving kent meerdere onderdelen waaronder het bestuursverslag en de financiële verantwoording.
Hieronder vindt u het totaal als pdf-bestand:
- Jaarverslaggeving 2020 (inclusief accountantsverklaring) 

Op de website www.scholenopdekaart.nl is hierover informatie te vinden.
Hieronder vindt u de bestuursverslagen en de financiële verantwoording van eerdere jaren.

- Financiële verantwoording 2019 (jaarrekening)
- Bestuursverslag 2019
Financiële verantwoording 2018 (jaarrekening)
- Bestuursverslag 2018
- Koersdocument 2018-2023

 

Passie voor onderwijs


Huygens Lyceum
Von Flotowlaan 1
5653 AD Eindhoven
040 - 251 62 21
info@huygenslyceum.nl
www.huygenslyceum.nl

Frits Philips lyceum-mavo
Avignonlaan 1
5627 GA Eindhoven
040 - 241 28 44
info@fritsphilips.eu
www.fritsphilips.eu

Olympia
Botenlaan 38
5652 CA Eindhoven
040 - 251 96 52
loc.oly@huygenscollege.nl
www.olympiadatzijnwij.nl
Christiaan Huygens College valt juridisch onder de Stichting Eindhovens Christelijk Voortgezet Onderwijs -  Privacy -  Responsible disclosure